Trafikten Çekili Aracı Kullanmanın Cezası Nedir?

Trafikten Çekili Aracı Kullanmanın Cezası Nedir?

21/1 trafik cezası kuralı; Trafikten çekilen araçların karayoluna çıkarılmasının yasak olduğunu söyleyen yasa maddesidir. Bu araçlara plaka taksanız bile trafiğe çıkamazsınız.

21/1 Trafik Kanunu Nedir?
2918 sayılı KTK'nın "Kayıt belgesi ve plaka alma zorunluluğu bulunan hurdaya çıkarılan araçlar" başlıklı 21/1 maddesi; Tescilli araçlar "Tescil Belgesi" ve "Tescil Plakası" alınmadan karayollarına alınamaz. Fakat ilk tescil edilen araçlar için düzenlenen geçici tescil belgelerinin geçerlilik süresinde tescil belgesi alınmasına gerek olmaz.

21/1 Trafik Yönetmeliği Nedir?
Sahibi trafikten çekilmek isteyen araçlar için aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır;
a) Trafik çekimi, araç sahipleri, kanuni temsilcileri, vekilleri veya tüzel kişilerce dilekçe ile yetkilendirilen kişilerin başvurusu üzerine herhangi bir trafik tescil şube veya müdürlüğü tarafından denetime tabi tutulmadan yapılır.

b) (Değişik:RG-19/2/2014-28918) Başvuru sırasında motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası, trafik idari para cezası, mülga 11/2/1950 tarih ve 5539 uyarınca verilen idari para cezaları 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 21 inci maddesi ve 6001 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile otoyol geçiş ücreti borcu olmadığına dair işten çıkarma belgesi, taşıt ruhsat belgesi, motorlu taşıt trafik belgesi ve tescil plakaları ektedir. Trafikten çekilecek araç nedeniyle yukarıda belirtilen hususlara ilişkin herhangi bir borcun bulunmadığının Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik sistem üzerinden tespit edilmesi halinde belge ibraz etme zorunluluğu aranmaz.

c) Araç tescil belgesinin olduğu bölümde “Trafikten çekilerek tescil silinmiştir” kaydı konulur ve belge araç sahibine iade edilir, motorlu taşıt trafik belgesi alınır ve plaka iptal edilir.

ç) Trafikten çekilmesi tamamlanan aracın kaydı silinir.

d) Trafikten çekilen araç elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına, bunun mümkün olmaması halinde ise en geç on beş iş günü içinde yazılı olarak ilgili vergi dairesine bildirilir.

Trafikten çekilen araçların tekrar trafiğe girmesi sürecinde aşağıdaki kurallar uygulanır;

a) Araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya tüzel kişiler tarafından dilekçe ile yetkilendirilen kişilerin başvurusu üzerine herhangi bir trafik sicil şube veya müdürlüğü tarafından yeniden işlem yapılır.

b) Başvuru sırasında; araç tescil belgesi, geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortası, araçta değişiklik yapılmış ise bu değişikliğe ilişkin belgeler ve aracın muayene edildiğini gösterir belge sunulur.

c) İşlem sonrasında araca eski plaka temlik edilerek motorlu taşıt trafik belgesi düzenlenerek verilir.

21/1 Trafik Cezası, Ehliyete El Koydu mu?
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 21/1 maddesine göre cezaya çarptırılan kişilerin sürücü belgelerine el konulamaz. Ancak 21/1 etkisi altında araç kullanmak gibi ehliyete el konulmasını gerektiren farklı bir madde varsa veya yazılı cezalarla birlikte 100 ceza puanı doldurulursa ehliyete el konulabilir.


Diğer Yazılar